c4e98417efaaf795b9d7f30eeaf221b2Screenshot_2016-07-20-19-05-27Screenshot_2016-07-20-19-05-10

这部番讲述的是男主在嫂子的花店帮忙,且在哥哥忙于工作时照顾♂嫂子,还顺手虏获了一个在花店打工的妹纸,最后三人一起红尘作伴,策马奔腾的故事~                                                                        

诸君请用:   uzhr